Forretningsbetingelser

Go to English version—

 

Dette er Pravdas standard forretningsbetingelser, som gælder alle kundeaftaler, medmindre andet er aftalt på skrift. 

Gyldighed
Forretningsbetingelserne er gældende for alle tilbud, estimater og leverancer, medmindre andet er beskrevet i tilbuddet eller skriftligt aftalt. Ved accept af tilbud, estimat eller leverance accepteres gældende forretnings-betingelser automatisk. Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Ved uoverensstemmelse mellem forret-ningsbetingelser og tilbud har tilbuddet forrang.

Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

Overskrides et udarbejdet fast budget, orienteres Kunden rettidigt og forud for overskridelse.

Kunden er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger forbundet med Pravda A/S’ levering af den aftalte ydelse.

Prisen er inklusiv to korrekturgange, der defineres som mindre rettelser/justeringer af leverancen. Korrektur indebærer ikke udarbejdelse af ny leverance. Hvis der ønskes en ny leverance, udarbejdes der et særskilt tilbud herpå. Korrekturgange udover de to vil blive faktureret efter medgået tid.

Alle priser er eksklusiv ekstra ydelser. Ekstra ydelser defineres blandt andet som:

  • køb af billeder og filmklip – samt billed-/ filmmanipulation
  • lokation/lokationsleje
  • model/skuespiller
  • musik/speak
  • undertekster og sprogversionering
  • forplejning; for eksempel i forbindelse med optagelser
  • håndtering af sociale medier, programmering, tryk og andre produktionsomkostninger
  • fragt og andre omkostninger forbundet med levering
  • transport.

Overskridelse af projektplan eller ændring i briefing
Hvis Kunden overskrider aftalt projektplan eller andre aftaler i forbindelse med planlægning, forbeholder Pravda A/S sig retten til at fakturere eventuelle omkostninger forbundet hermed. Dette gælder også, hvis Kunden ønsker ændringer i briefingen efter igangsættelse af leverance.

Aflysning/udskydelse af opstart
Aflysning og/eller udskydelse af planlagte møder/workshops/leverancer/etc. skal ske med rettidig varsel fra begge parter. Rettidig varsel er senest 30 arbejdsdage, før Pravda A/S, ifølge projektplanen og/eller aftale, igangsætter opgaven.

Aflysning og/eller udskydelse af leverancer skal ske skriftligt/elektronisk og indebærer, at Pravda A/S indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostninger­ne for Kunden.

Såfremt aflysning og/eller udskydelse ikke sker med rettidig varsel, fakturerer Pravda A/S, hvad der svarer til de omkost­ninger, der allerede er afholdt eller er forårsaget af aflysning og/eller udskydelse, samt Pravda A/S’ tidsforbrug efter gældende priser. Dette gælder også uundgåelige omkostninger til underleverandører. Fakturering vurderes ud fra følgende trappemodel:

Aflysning/udskydelse senere end 30 arbejdsdage inden opstart: Minimum 50 % eller hvad Pravda vurderer, der dækker for den omsætning, der mistes i forbindelse med aflysningen/udskydelsen, inkl. eventuelle uundgåelige omkostninger til underleverandører og lignende.

Aflysning/udskydelse senere end 15 arbejdsdage inden opstart: Minimum 75 % eller hvad Pravda vurderer, der dækker for den omsætning, der mistes i forbindelse med aflysningen/udskydelsen, inkl. eventuelle uundgåelige omkostninger til underleverandører og lignende.

Levering
Her henvises til aftale mellem Pravda A/S og Kunden eller aktuel projektplan. Såfremt levering udskydes af Kunden med mere end en måned, har Pravda A/S ret til at følge faktureringsflow som aftalt ved opstart. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller dele af betalingen grundet mulige modkrav.

Pravda A/S kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab hos Kunden, uagtet at de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde ydelser eller andet.

Pravda A/S’ samlede ansvar er tillige beløbsmæssigt begrænset til beløbet på den ordre, der måtte give anledning til reklamationen fra Kunden.

Ved tilfælde af force majeure fritages Pravda A/S for aftalte leveringsbetingelser samt for ethvert erstatningsansvar.

Med force majeure henvises blandt andet til strejke, lockout, klima, krig, epidemier, pandemier og alvorlig sygdom, ligesom Pravda A/S’ rimelige foranstaltninger i sammenhæng hermed anses som force majeure. I sådanne tilfælde har Pravda A/S ret til at udsætte eller aflyse leverancen efter eget valg.

Overdragelse af filer
Overdragelse finder kun sted efter Kundens godkendelse af leverancen. Ved opstart af en specifik leverance aftales det, hvordan og i hvilket omfang filer overdrages, samt hvordan økonomien forbundet hermed skal håndteres.

Rettigheder
Alle immaterielle rettigheder tilknyttet den endelige leverance fra Pravda A/S tilhører Kunden. Ved særlige tilfælde kan tredjemandsrettigheder indskrænke den frie brug af leverancen. Se mere i indeværende afsnit, styk 6. Prisen for overdragelse af immaterielle rettigheder fra Pravda A/S til Kunden aftales individuelt afhængigt af omkostninger ved overdragelse af leverancen og dertilhørende rettigheder. Ved uenighed om betalingens størrelse kan en Part lade Sø- og Handelsrettens præsident udpege en sagkyndig, der så vidt muligt inden for én uge fastsætter en foreløbig betaling for den videregående ret svarende til en skønnet værdi for den videregående ret. Efter betaling heraf kan Kunden gøre fortsat/udvidet brug af leverancen. Er en Part uenig i betalingens størrelse, kan sagen indbringes for voldgiftsretten. 

Under det løbende samarbejde med Pravda A/S har Kunden brugsretten til leverancen. Ophavsretten og filer af endelige leverancer (præsentationer undtaget) kan efter aftale overdrages endeligt mod betaling.

Har Pravda A/S præsenteret idéer og koncepter for Kunden, som ikke eksekveres sammen med Pravda A/S, må kunden ikke bruge disse eller dele dem med andre samarbejds-partnere uden forudgående aftale med Pravda A/S.

Ved brug af eksterne stakeholders/ samarbejdspartnere, som Kunden har særskilt aftale med, og som Kunden instruerer, bærer Kunden alt ansvar i forhold til kontraktuelle forhold. 

Interne og eksterne stakeholders kan eksempelvis være andre bureauer, interviewpersoner, skuespillere, modeller, musik, speak, stockmateriale etc. Kunden bærer alt ansvar i forbindelse med materialer, der kommer fra Kunden selv eller fra Kundens andre/ tidligere samarbejdspartnere. 

Tredjemandsrettigheder til interviewpersoner, skuespillere, modeller, musik, speak, stockmateriale etc. kan indskrænke den frie brug af leverancen. Pravda A/S oplyser loyalt om disse eventuelle begrænsninger. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer Pravda A/S Kunden herom. Gør Kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til leverancerne, sørger Pravda A/S for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk, og Pravda A/S vederlægges herfor.  

Pravda A/S kan aldrig gøres ansvarlig for Kundens brug ud over det aftalte omfang, og i tilfælde af Kundens overskridelse af ret­tighederne hæfter Kunden selv for eventuelle krav.

Pravda A/S har udarbejdet en GDPR-politik, der følger Datatilsynets guidelines. Denne følges i forhold til alle samarbejder og leverancer. Kunden har dog selv ansvaret for at overholde alle GDPR-regler i forhold til igangsatte leverancer.

Pravda A/S forbeholder sig retten til en royaltyfri og uigenkaldelig brugsret til råfiler, ligesom Pravda A/S har ret til at anvende filer i eget markedsføringsøjemed efter accept fra Kunden. Desuden er Pravda A/S berettiget til at anvende den generelle viden, som opnås via arbejdet, i andre sammenhænge – dog ikke i forbindelse med Kundens direkte konkurrenter.

Filer vil blive slettet efter Pravda A/S’ sletteregler, hvilket tidsmæssigt er fem år efter endt samarbejde.

Kendetegnsretslige undersøgelser
Pravda A/S foretager alene overfladiske kendetegnsretlige undersøgelser i forbindelse med udviklingen af navne og/eller visuel identitet og grafiske elementer. Det er kundens eget ansvar, evt. sammen med ekstern varemærkebureau/advokat, at sikre, at den valgte identitet/navn kan bruges i det omfang, kunden ønsker, og kunden afholder selv omkostningerne forbundet hermed. Pravda A/S garanterer ikke, at der kan opnås registrering af navne og/eller visuel identitet og grafiske elementer, medmindre andet er aftalt i tilbud til kunden.

Ansvar
Pravda A/S kan ikke drages til ansvar for fejl i leverancer, der har været til korrektur og er godkendt af Kunden. Endvidere kan Pravda A/S ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, der skyldes Kundens manglende tilbagemelding og godkendelse.

Kunden har alt juridisk ansvar i forbindelse med juridisk behandling af alle leverancer i form af eksempelvis offentlige registreringer af logo eller gennemførelse af konkurrence, da Pravda A/S påtager sig den udførende rolle og således ikke rådgiver om indholdet af sådanne ydelser.

Desuden er Kunden ansvarlig for, at leverede leverancer er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-11).  Hvis der benyttes prismarkedsføring, er Kunden altid ansvarlig for, at denne lever op til gældende lovgivning og Forbrugerombudsmandens ret­ningslinjer på området.

Hvis Kunden leverer leads til Pravda A/S, er Kunden ansvarlig for, at disse er opsamlet lovligt og lovligt kan bru­ges i det omfang, der aftales mellem Kunden og Pravda A/S. Hvis leverancerne indeholder pligttekster eksempelvis omkring finansie­ring eller tilbudsvilkår, leverer Kunden som udgangspunkt disse til Pravda A/S, og Kun­den er ansvarlig for, at pligtteksterne er kor­rekte og fyldestgørende og lever op til de rele­vante lovkrav samt Forbrugerombudsmandens praksis og ret­ningslinjer på det relevante område.

Kunden sikrer, at anden lovgivning og bran­chekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk Pravda A/S i passende tid forud for levering om særlige lov- og pro­duktkrav mv., som Pravda A/S skal tage højde for.

Ved brug af underleverandører grundet leverancens form, som Kunden indgår særskilt aftale med, påtager Pravda A/S sig ikke ansvaret for denne del af leveringen – det er Kundens ansvar at godkende underleverandøren.

Betaling
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 14 dage fra fakturadato.

Pravda A/S er berettiget til at delfakturere ved ordrer på mere end 100.000 kr. eller ordrer, der er under proces i mere end en måned. Raterne for delfakturering aftales med Kunden.

Ved filmproduktioner er Pravda A/S berettiget til at fakturere i rater. 40 % af det samlede beløb faktureres således ved opstart, mens 60 % faktureres ved afslutning eller efter aftale med Kunden ved løbende delfaktureringer.

Ønskes Kundens projektnummer eller EAN-nummer anført på faktura, skal dette nummer udleveres senest tre dage efter forespørgsel. Herefter forbeholdes retten til at udstede faktura uden det ønskede nummer.

Ved forudfakturering skal beløbet være brugt inden udgangen af Pravda A/S’ regnskabsår, som løber fra juli til juni, eller inden for 12 måneder fra fakturadato.

Ved hasteordrer, hvor det er nødvendigt, at timerne ligger udenfor normal arbejdstid, lægges 50 % oven i faktureringen. Pravda A/S’ normale arbejdstid er kl. 8.00-16.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-15.30 fredag.

Kunden betaler faktura via bank. Ved for sen betaling er Pravda A/S berettiget til at pålægge renter. Pravda A/S følger den danske rentelovs betingelser.

Anerkender Kunden ikke en faktura, reklamerer Kunden straks og senest to uger efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for Pravda A/S. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Ændring af forretningsbetingelser
Pravda A/S forbeholder sig ret til ændringer af forretningsbetingelserne uden accept fra Kunden. Alle ændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning for ordrer efter ikrafttrædelsestidspunktet.

Tvister
Ved klager henvises til relevant kontaktperson. Denne aftale skal i enhver henseende fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Såfremt parterne i en eventuel tvist ikke ved forhandling kan enes om en bindende løsning inden for 14 dage, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de almindelige danske domstole ved Pravda A/S’ hjemting som aftalt værneting i første instans.